PODIUM Connect / Arki rullaa -kampanjaan liittyvän arvonnan säännöt

Arvonnan järjestäjä:

PODIUM Life Science & Healthcare / Mediaattori Oy
Mariankatu 12 B 15
15110 Lahti
Y-tunnus 2208233-4 
Myöhemmin ”Järjestäjä”

 1. Arvonta järjestetään Mediaattorin hallinnoimilla kampanjasivuilla. Arvontaan osallistuminen on ilmaista. Arvontaan voivat osallistua PODIUM Connect -palveluun tunnuksen luoneet käyttäjät, jotka työskentelevät terveydenhuollossa.
 2. Kampanja-aika on 9.10.2023-15.4.2024. Arvonta suoritetaan viiden arkityöpäivän kuluessa kampanja-ajan päättymisestä. Järjestäjällä on oman harkintansa mukaan oikeus jatkaa kampanja-aikaa ja arpoa palkinto jatketun kampanja-ajan jälkeen.
 3. Arvonnan palkinto on 7-vaihteinen Helkama E7 -sähköpyörä; unisex, runkokoko 54 cm. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitettu palkinto toiseen vastaavan arvoiseen. Palkinnon arvo ilmoitetaan kampanjasivuilla. Arvonnan järjestäjä ei maksa palkinnosta arpajaisveroa.
 4. Arvonnan suorittaa arvonnan järjestäjä. 
 5. Arvontaan osallistuneiden yhteystietoja käytetään ainoastaan arvonnassa. Henkilötietoja säilytetään kampanjan keston ajan, minkä jälkeen henkilötiedot poistetaan.
 6. Arvonnan päätyttyä järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti. Ellei voittajaa tavoiteta viiden arkipäivän sisällä ilmoittamisesta tai muussa kohtuullisessa ajassa palkinnon luonne huomioon ottaen, Järjestäjällä on oikeus arpoa uusi voittaja. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa voittajalle.
 7. Järjestäjä pyrkii toimittamaan palkinnon mahdollisimman pian tavoitettuaan voittajan. Järjestäjä valitsee palkinnon toimittamisen tavan.
 8. Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi PODIUM Connect -palvelussa ja sitä tukevissa viestintäkanavissa, kuten uutiskirjeessä.
 9. Järjestäjä varaa oikeuden muuttaa sääntöjä tai tarvittaessa keskeyttää arvonnan perustellusta syystä. Tällaisista muutoksista tiedotetaan kampanjasivuilla.
 10. Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa sääntöjen vastaisen arvontaan osallistumisen ilman erillistä selitystä. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan Järjestäjä.
 11. Järjestäjän vastuu osallistujaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittuun palkintoon ja sen luovuttamiseen voittajalle. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun tai arvontaan osallistumisen yhteydessä tai kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista.
 12. Mediaattori Oy:n työntekijät tai kampanjasuunnitteluun osallistuneet tahot eivät voi osallistua arvontaan.

Arvonnan rekisteriseloste

Arvonnan rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Mediaattori Oy
Mariankatu 12 B 15, 15110 Lahti

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Elina Puska
Yhteystiedot: elina.puska@mediaattori.fi

 1. Rekisterin nimi

PODIUM Connect arvontarekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on arvontarekisterin ylläpito, arvonnan suorittaminen ja palkintojen toimittaminen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Käyttäjästä tallennetaan vain hänen itsensä antamat, arvontaan osallistumisen yhteydessä kerättävät tiedot.

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa tarkoitukseen, joihin henkilötiedot on kerätty.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä ovat arvontaan osallistuneilta henkilöiltä kerätyt tiedot.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuta ulkopuolisille. Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Mediaattori Oy käsittelee henkilötietoja tietosuojalainsäädännön ja -asetusten mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötiedot käsitellään ja säilytetään lakien ja asetusten mukaisesti. Henkilötietoihin on rajattu pääsy vain niillä henkilöillä, joiden niitä on tarpeen käsitellä.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot, sekä oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan, tai täydentämään rekisterissä oleva tietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisteröity on itse vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa, mikäli hänen antamissa tiedoissa tapahtuu muutoksia. Rekisterinpitäjä voi korjata virheellisiä tietoja myös oma-aloitteisesti.

Pyyntö henkilötietojen korjaamisesta tai poistamisesta on toimitettava kirjallisena ja allekirjoitettuna tässä selosteessa ilmoitettuun rekisterinpitäjän yhteysosoitteeseen. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilön tulee voida varmistaa pyynnön esittäneen henkilön henkilöllisyys esim. ennen tietojen luovutus- tai korjaustoimenpiteitä. Rekisterinpitäjällä on oikeus kieltäytyä henkilötietojen poistopyynnöstä, mikäli tiedot ovat merkittäviä erityisen käyttötarpeen kannalta tai laissa tai asetuksissa on määrätty erityisiä säilytysaikoja käsiteltäviä tietoja koskien. Mikäli rekisteröidyn pyynnöt tietojen raportoimiseksi, muuttamiseksi tai poistamiseksi ovat toistuvia, perusteettomia tai kohtuuttomia, rekisterinpitäjä voi periä pyynnön toteuttamisesta hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan maksun rekisteröidyltä, tai kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta.